Firma Nelba ma w swojej ofercie wykonywanie kompletnych uk?adów prasowych dla maszyn typu tissue, tissue crescent former, liner, flutin liner. Dla maszyn tupu liner i flutin liner oferujemy tak?e mo?liwo?? wykonania modernizacji istniej?cego uk?adu pras poprzez zamontowanie w uk?adzie pras modu?u prasy wysokiego docisku, oferujemy równie? wymian? istniej?cego uk?adu pras na nowy zestaw pras wysokiego docisku. Dla maszyn typu tissue oferujemy modernizacje istniej?cego uk?adu prasy dociskowej cylindra po?yskowego na produkowana przez nas pneumatyczna pras? dociskowa z wa?em ?lepowierconym. Oferujemy uk?ady prasowe dla maszyn o rozstawie w osiach ramy do 5100mm.

Ramy pras wysokiego docisku wykonujemy przystosowane do szybkiej wymiany filca w uk?adzie:

 • front lift

Oprócz ca?o?ciowych uk?adów prasowych mamy w swojej ofercie wykonywanie cz??ci i podzespo?ów takich jak:

 • wa?y prasowe
 • wa?y prasowe z ch?odzeniem wodnym (dla prasy wysokiego docisku)
 • wa?ki podfilcowe – wa?ek regulatora biegu filca
 • wa?ek napinacza filca
 • pralki filca (ssawki podfilcowe)
 • regulator biegu filca z wa?kiem i sterowaniem (istnieje opcja dopasowania regulatora do wa?ka posiadanego przez kupuj?cego)
 • napinacz filca z wa?kiem i sterowaniem (istnieje opcja dopasowania napinacza do wa?ka posiadanego przez kupuj?cego)
 • natrysk wysokiego ci?nienia
 • skrobak wa?ka podfilcowego
 • zespó? rynien podfilcowych
 • uk?ad ramion prasy dociskowej cylindra po?yskowego z wa?em prasowym i sterowaniem

Oferujemy równie? modernizacje istniej?cych uk?adów pras w nast?puj?cych opcjach:

 • ofilcowanie górnego wa?u prasy ss?cej
 • wymiana istniej?cemu uk?adu pras na zespó? pras wysokiego docisku
 • wymiana istniej?cego uk?adu prasy cylindra po?yskowego na pras? pneumatyczna za wa?em ?lepowierconym (istnieje opcja dopasowania prasy do wa?u prasowego posiadanego przez kupuj?cego)

Ponadto oferujemy:

 • pokrycia dla pralek filca
 • oraz doradztwo techniczne przy zakupie cz??ci u?ywanych

 

 Minkah Fitzpatrick Authentic Jersey Mark Messier Authentic Jersey
Daniel Norris Womens Jersey