Firma Nelba ma w swojej ofercie wykonywanie kompletnych sto?ów cz??ci sitowej (mokrej) dla maszyn typu tissue, tissue crescent former, liner i flutin liner. Dla maszyn tupu liner i flutin liner oferujemy tak?e mo?liwo?c wykonania sita górnego lub górnej jednostki odwadniaj?cej dopasowanych do istniej?cych sit dolnych, wykonujemy równie? kompletne nowe sto?y cz??ci sitowej z sitem górnym lub górna jednostk? odwadniaj?c?.

Oferujemy sto?y sitowe o rozstawie w osiach ramy do 6500mm

Ramy sit dolnych wykonujemy przystosowane do szybkiej wymiany sita w dwóch typach:

 • front lift dla maszyn typu tissue, liner i flutin liner
 • cantilever dla maszyn typu tissue, liner, flutin liner i tissue crescent former

Ramy sita górnego wykonujemy w typie cantilever. Ramy górnej jednostki odwróconej wykonujemy w typie front lift.

Oprócz ca?o?ciowych sto?ów sitowych mamy w swojej ofercie wykonywanie cz??ci i podzespo?ów takich jak:

 • wa? czo?owy
 • wa?ki registrowe
 • wa?ki podsitowe
 • wa?ek regulatora biegu sita
 • wa?ek napinacza sita
 • wa? nap?dowy
 • wa?ek prasy wy?ymakowej
 • stó? formuj?cy
 • skrzynka foilowa (pakiet czterech listew)
 • skrzynka ss?ca mokra
 • skrzynka ss?ca sucha
 • regulator biegu sita z wa?kiem i sterowaniem
 • (istnieje opcja dopasowania regulatora do wa?ka posiadanego przez kupuj?cego)
 • napinacz sita z wa?kiem i sterowaniem
 • (istnieje opcja dopasowania napinacza do wa?ka posiadanego przez kupuj?cego)
 • natrysk wysokiego ci?nienia
 • natryski formatowe
 • nó? wodny
 • natryski niskiego ci?nienia
 • ograniczniki formatu
 • prasa wy?ymakowa instalowana na posiadanym przez kupuj?cego wale wy?ymaka
 • skrobak wa?u czo?owego
 • skrobak wa?ka podsitowego
 • zespó? rynien podsitowych
 • wci?garka wa?u czo?owego

Oferujemy równie? modernizacje istniej?cych sto?ów sitowych w nast?puj?cych opcjach:

 • wyd?u?enie sto?u sitowego
 • przystosowanie istniej?cej ramy do szybkiej wymiany sita
 • zamontowanie dodatkowego wa?u nap?dowego (dotyczy maszyn liner i flutin liner wyposa?onych tylko w wa? ss?cy)
 • wyposa?enie istniej?cego sto?u w sito górne lub górna jednostk? odwadniaj?c? (dotyczy maszyn typu liner i flutin liner )

Ponadto oferujemy:

 • pokrycia dla skrzynek odwadniajacych wszystkich typów
 • oraz doradztwo techniczne przy zakupie czesci u?ywanych

 Datone Jones Womens Jersey Joonas Donskoi Authentic Jersey
Daniel Norris Womens Jersey