Firma Nelba ma w swojej ofercie wykonywanie projektów uk?adów przygotowania masy dla maszyn typu tissue, tissue crescent former, liner i flutin liner. Poza projektowaniem nowych uk?adów oferujemy równie? modernizacje istniej?cych uk?adów dla pod??czenia sita górnego maszyn typu liner i flutin liner. Ponadto oferujemy doradztwo przy doborze urz?dze? przygotowania masy np. pomp, sortowników.

Oprócz projektów firma Nelba zajmuje si? tak?e fizycznym wykonywaniem uk?adów przygotowania masy na maszynie.

W sk?ad oferty firmy Nelba wchodz? ponadto urz?dzenia i podzespo?y urz?dze? do obróbki masy papierniczej takie jak:

 • rozw?ókniacz wirowy pionowy (hydropulper)
 • ta?moci?g hydropulpera
 • separator zanieczyszcze? ci??kich
 • wirnik wysokiego st??enia dla hydropulpera
 • piasecznik
 • sortownik sortowania zgrubnego
 • sortownik wibracyjny
 • sortownik ci?nieniowy odrzutu
 • hydrocyklony
 • zbiornik oczyszczania (klarowania) wody obrotowej
 • kad? I wody podsitowej z korytem (tzw. SILO)
 • kadka sta?ego poziomu masy
 • kadka sta?ego poziomu wody
 • sita rozw?ókniaczy
 • sita sortowników ci?nieniowych
 • sita sortowników wibracyjnych
 • separatory uk?adów pró?niowych
 • wentylatory uk?adów pró?niowych

Zajmujemy si? tak?e modernizacja i regeneracj? istniej?cych urz?dze? przygotowania masy oraz oferujemy doradztwo techniczne przy zakupie cz??ci u?ywanych.

 Brandon Fusco Authentic Jersey Jeff Zatkoff Jersey
Daniel Norris Womens Jersey