Spó?ka Nelba powsta?a w 1991 roku w W?growcu.

Pocz?tkowo, jako spó?ka cywilna, zajmowa?a si? g?ównie produkcj? sit do maszyn papierniczych. W ci?gu 15 lat dzia?alno?ci poszerzy?a swoj? ofert? o urz?dzenia oraz kompletne maszyny stosowane w przemy?le celulozowo – papierniczym.

Odbiorcami produktów s? polscy i zagraniczni producenci papieru, tektury oraz papieru toaletowego. A? 85% wielko?ci sprzeda¿y stanowi eksport, g?ównie do Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Bu?garii, Izraela i Turcji.

Ponadto spó?ka oferuje doradztwo i nadzór podczas monta?u ww. maszyn i urz?dze?.

Od 2004 roku Nelba prowadzi dzia?alno?? jako spó?ka jawna.

 Roquan Smith Womens Jersey Green Bay Packers Womens Jersey
Daniel Norris Womens Jersey